Poslední dobou se stává hitem osazování dopravních značek, které mají za úkol omezit karavanům stání, parkování nebo vjezd. 

    Nechceme jen přihlížet rozšiřujícímu se počtu lokalit, kam se už vjet nebo setrvat nedá a tak jsme se obrátili na specializovanou advokátní kancelář Frank Bold Advokáti. Dostali jsme jasnou odpověď co smíme a co nesmíme a hlavně také návod jak se účinným způsobem proti podobnému dopravnímu značení bránit. 

        Vážený pane Strnadíku,
    k Vašemu dotazu ohledně kempování v karavanech uvádíme následující:
     Osoby, které karavan někam krátkodobě umístí, například na víkend,  musí dodržovat všechna pravidla stanovená českým právním řádem. Mezi tato pravidla patří obecná povinnost nakládat s odpady v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, který pohození odpadků mimo určená místa nepřipouští. Lze zmínit také povinnosti podle zákona č. 254/2000 Sb., vodního zákona, tedy povinnost neznečišťovat povrchové ani podzemní vody a nevypouštět odpadní vody bez povolení. Tyto povinnosti karavanisté, kteří po sobě nechávají odpadky a chemické toalety vypouští do přírody, nepochybně porušují, a dopouští se tak přestupků. Specifické povinnosti pak platí pro lesy a pro zvláště chráněná území, jako jsou národní parky a CHKO. V lesích je dle § 20 odst. 1 g) zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly. V národních parcích a chráněných krajinných oblastech je pak dle § 16 odst. 2 písm. l) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.
    Obecně je možné karavany zaparkovat na místech, kde to zákony a místní úprava provozu (dopravní značky) dovolí.

    Jedna otázka od vás. Jak je to s pevným stáním karavanu v kempu nebo na zahradě? Má úřad právo nařídit odstranění mého karavanu z vlastního nebo pronajatého pozemku?     
    Pokud jsou karavany na místě umístěny dlouhodobě, jedná se o výrobky plnící funkci stavby, a to v souladu s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2010, č. j. 10 Ca 280/2008-78. Podle tohoto rozhodnutí mohou být výrobkem plnícím funkci stavby silniční vozidla, pokud jsou umístěna na pozemku trvale a pokud trvale plní určitou funkci vyhrazenou zpravidla jen stavbám (např. slouží k bydlení). Takové výrobky plnící funkci stavby potřebují ke svému umístění územní souhlas. Pokud územní souhlas nemají, jedná se o černé stavby a stavební úřad by měl nařídit jejich odstranění.

    Jsou obce v právu? Máme možnost napadnout umístění dopravního značení?
    Obcím nic nebrání přijmout dopravní značení, kterým stání karavanů na určitých místech zakáže nebo kterou karavanům na dané místo zakáže vjezd. Obec by tak neměla činit svévolně, měla by k tomu tedy mít důvod. Znečišťování okolí odpadky a odpadní vodou z chemických toalet je dle našeho názoru relevantní důvod k přijetí takového dopravního značení. Obecně neexistuje seznam nepřípustných důvodů pro změnu dopravního označení. Pokud se domníváte, že stávající situace dopravního značení nevyhovuje skutečné potřebě místa či některých osob, podejte návrh na změnu dopravního značení.  Návrh musí být písemný a je nutné ho podat u příslušného správního úřadu (silniční správní úřad) a adresovat odboru dopravy. Přesný název odboru dopravy je většinou různý dle organizační struktury magistrátu nebo městského úřadu a náplně práce odborů jednotlivých silničních správních úřadů. Vždy ho najdete na internetových stránkách příslušného správního úřadu. Formálně se jedná o návrh na změnu opatření obecné povahy. Silniční správní úřady by měly přijmout podání návrhu také elektronickou poštou na základě správního řádu.  Pro návrh mohou být stanoveny předepsané formuláře. Návrh odůvodněte a případně, pokud je to vhodné, připojte k němu veškeré informace o skutečnostech, které podporují vámi požadovanou změnu. V případě potřeby upřesnění podkladů návrhu při jeho projednávání s účastníky se bude předpokládat vaše součinnost a zpravidla se koná místní šetření. Správní orgán je povinen rozhodnout bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení o vydání o opatření obecné povahy. Určité okolnosti mohou vést k dalšímu prodloužení, například jestliže se nařizuje ústní jednání nebo místní šetření, nebo po dobu nutnou ke zpracování znaleckého posudku správního řádu. Správní orgán vydává opatření obecné povahy, tzv. „stanovení dopravního značení“, jímž se umisťuje či odstraňuje dopravní značení. Nejprve se návrh opatření obecné povahy vyvěsí nejméně na 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který ho vydal. K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Lze tak učinit ve lhůtě, kterou návrh stanoví. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Přezkum vydaného opatření obecné povahy může vykonat nadřízený úřad či soud. Máte-li za to, že bylo opatření obecné povahy vydáno v rozporu se zákonem, můžete podat nadřízenému orgánu podnět k provedení přezkumného řízení.